WordPress多分类选择投稿

最近为一个基于Wp的视频小站添加前台发布功能,于是采用了之前常用的投稿页面来实现,这个网站的目录索引和筛选比较倚重详细的分类,文章一般都会从属多个子分类,但是投稿采用的是单个wp_dropdown_categories这个下拉列表函数,无法实现多选功能,于是尝试使用多个下拉分类列表函数解决了这个问题。

代码修改(原投稿代码这里就不列出了,可以去这里查看露兜版本的代码)

HTML部分

[cc lang=”php”]//原分类下拉函数代码
//改为以下代码,根据你主分类的数量添加,我这里有三个主分类。//child_of=”主分类ID” 注意每个分类要赋予不同的name[/cc]
PHP部分
[cc lang=”php”]
$category = isset( $_POST[‘cat’] ) ? (int)$_POST[‘cat’] : 0;//原分类表单初始化代码
//改为以下代码
$category0 = isset( $_POST[‘cat0’] ) ? $_POST[‘cat0’] : 0;
$category1 = isset( $_POST[‘cat1’] ) ? $_POST[‘cat1’] : 0;
$category2 = isset( $_POST[‘cat2’] ) ? $_POST[‘cat2’] : 0;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/*转换为wp数据部分*/
‘post_title’ => $title,
‘post_content’ => $post_content,
‘post_category’ => array($category)//修改本行
//修改为以下代码
‘post_category’ => array($category0,$category1,$category2),[/cc]

_____________________________________
Jarain.com原创首发,转载或使用请注明出处